Komplexnosť služieb

Na základe dlhoročnej praxe v odbore vieme klientom ponúknuť komplexné geodetické služby v katastrálnej a inžinierskej geodézií.

Katastrálna geodézia

 • geometrické plány
  • na rozdelenie/zlúčenie nehnuteľnosti
  • na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti
  • na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • na zameranie rozostavanej stavby
  • na vyznačenie vecného bremena

 • vytýčenie hraníc pozemkov
 • zameranie polohopisu a výškopisu
 • vytýčenie stavby na pozemku
 • zameranie adresného bodu
 • identifikácia pozemkov

Inžinierska geodézia

 • polohopisné a výškopisné zamerania pre projektantov
 • polohové a výškové vytýčenie stavieb
 • výtýčenie a zameranie inžinierskych sietí
 • porealizačné zamerania
 • tvorba 3D modelov
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby DSVS – geodetická časť

Zastupovanie na úradoch

 • zastupovanie na katastrálnom odbore
  • zápis geometrického plánu
  • zápis stavby do katastra nehnuteľností
  • podanie návrhu na vklad

 • zastupovanie na pozemkovom úrade
  • zabezpečenie stanoviska resp. rozhodnutia na vyňatie z pôdneho fondu
  • zabezpečenie projektu bilancie skrývky humusového horizontu

 • zastupovanie na obci
  • zabezpečenie vydania rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
  • zabezpečenie vyhlásenia o veku stavby

Spolupráca s odborníkmi

V spolupráci s odborníkmi – všetko oprávnenými a autorizovanými osobami vo svojej profesií Vám viem ponúknuť komplexný záber služieb a bezplatné poradenstvo ohľadne pozemkov a stavieb.

Právne služby

 • kúpnopredajné, darovacie, zámenné zmluvy
 • zmluvy na vysporiadanie spoluvlastníckych podielov
 • zmluvy na zriadenie vecného bremena
 • majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
 • dodatočné dedičské konania
 • duplicitné vlastníctvo
 • podanie návrhu na vklad
 • zápis stavby do katastra nehnuteľností

Projekcia a architektúra

 • architektonická štúdia
 • projekt na územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt interiéru
 • výkon autorského dozoru
 • zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb
 • zameranie interiéru a nábytkových prvkov
 • design architektonických detailov a interiérových prvkov

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie územného rozhodnutia
 • zabezpečenie stavebného povolenia
 • zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia
 • zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • zabezpečenie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby
 • zabezpečenie rozhodnutia o odstránení stavby
 • zabezpečenie rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením
 • zabezpečenie vyňatia pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) a lesného poľnohosp. fondu (LPF)
 • zabezpečenie ohlásenia drobnej stavby a stavebných úprav

Rovnako spolupracujem so stavebnými firmami, realitnými kanceláriami a maklérmi, finančnými a hypotekárnymi poradcami a viem Vám odporučiť vhodnú osobu pre Vaše potreby.